Regulamin sklepu internetowego Błyskotki Online§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym blyskotki.online
2. Sklep Internetowy dostępny pod adresem blyskotki.online prowadzony jest przez:
Blyskotki Online
adres poczty elektronicznej: sklep@blyskotki.online
3. blyskotki.online jest sklepem internetowym, w którym klienci mogą nabywać aktualnie w nim dostępne produkty szeroko pojęte jako biżuteria.
4. Niniejszy regulamin adresowany jest zarówno do konsumentów, jak i będących klientami sklepu internetowego blyskotki.online przedsiębiorców.
5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest Sklep Błyskotki Online
6. Dane usługobiorcy i klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz.922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.).
7. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbieranie dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
8. Podanie danych jest osobowych jest dobrowolne, ale każdorazowo warunkuje skuteczne dokonanie zakupu poprzez formularz elektroniczny. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

§ 2. Definicje.

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
a) sklep internetowy - sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym blyskotki.online
b) sprzedawca/usługodawca - BŁYSKOTKI ONLINE, adres poczty elektronicznej: sklep@blyskotki.online.
c) klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa również posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (1); osoba prawna (2) lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (3) - która zawarła lub zamierza zawrzeć ze sprzedawcą umowę sprzedaży;
d) konsument - osoba fizyczna dokonującą ze sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
e) umowa sprzedaży - umowa sprzedaży produktu zawarta za pośrednictwem sklepu internetowego pomiędzy sprzedawcą a klientem;
f) produkt - dostępna w sklepie internetowym blyskotki.online rzecz ruchoma będącą przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy klientem, a sprzedawcą;
g) zamówienie - oświadczenie woli klienta składane za pośrednictwem formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy klientem, a sprzedawcą;
h) formularz zamówienia - formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej sklepu internetowego, umożliwiający klientowi zawarcie umowy sprzedaży ze sprzedawcą, w szczególności poprzez wybór produktu oraz określenie warunków umowy sprzedaży tj. formy płatności oraz formy dostawy produktu;
i) usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem sklepu internetowego;
j) usługobiorca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa również posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (1); osoba prawna (2) lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (3) - która korzysta lub zamierza korzystać z usługi elektronicznej świadczącej przez usługodawcę;
k) regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego blyskotki.online ;
l) kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.).

§ 3. Usługi elektroniczne dostępne w sklepie internetowym.

1. W sklepie internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne: formularz zamówienia, możliwość założenia konta....
2. Korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez klienta pierwszego produktu do elektronicznego koszyka w sklepie internetowym.
3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym następuje po wypełnieniu przez klienta formularza zamówienia i kliknięciu na stronie sklepu internetowego pola "Zamów i zapłać".
4. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez klienta następujących danych dotyczących klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących umowy sprzedaży: produkt/y, ilość produktów, miejsce i sposób dostawy produktu/ów, sposób płatności.
5. Usługa elektroniczna - formularz zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem przez usługobiorcę.
6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca:
a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
b) dostęp do poczty elektronicznej;
c) zalecana przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź inna zaktualizowana i odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa;
d) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies.
7. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzenia danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
8. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem sklepu internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji produktu, która została wskazana w § 7. regulaminu) usługobiorca może składać:
a) pisemnie na adres: XYZ;
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@blyskotki.online ;
c) osobiście pod adresem: XYZ.
9. W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie przez klienta w jej treści: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację. Wskazane zalecenia nie wpływają na skuteczność złożonej reklamacji.
10. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§ 4. Warunki zawierania umowy sprzedaży.

1. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy klientem, a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego w sklepie internetowym.
2. Cena produktu uwidoczniona na stronie sklepu internetowego jest ceną brutto zawierającą podatek VAT. Do ceny produktu należy doliczyć koszt przesyłki, których wysokość jest uzależniona od wybranej przez klienta formy dostawy i płatności. O całkowitej cenie produktu będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) klient jest informowany na stronie sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia.
3. Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza klientowi jego otrzymanie ( w tym dostępność zamówionych produktów) oraz przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez sprzedawcę klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta, która zawiera potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.
4. Z chwila otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między klientem a Sprzedawcą.
5. Sprzedawca wydaje konsumentowi dokument umowy lub potwierdzenie jej zawarcia utrwalone na papierze lub, za zgodą konsumenta, na innym trwałym nośniku najpóźniej w chwili dostarczenia produktu.
6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

§ 5. Sposób i termin płatności.

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu zawartej umowy sprzedaży:
a) płatność poprzez bramkę płatności Tpay;2. W przypadku wyboru płatności w formie przelewu, płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
3. W przypadku wyboru płatności gotówką za pobraniem należy przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

§ 6. Koszt, sposób i termin dostawy oraz odbioru produktu.

1. Dostawa produktu jest realizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dostawa produktu jest odpłatna, chyba, że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu ponosi Klient. Koszty dostawy produktu są wskazywane Klientowi w trakcie składania zamówienia.
3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru produktu:
a) Dostawa
b)
c)
4. Czas realizacji zamówienia wynosi ok.2 dni robocze od momentu zaksięgowania płatności, chyba,że w opisie danego produktu podano inny termin.

§ 7. Reklamacja produktu.

1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć konsumentowi produkt bez wad.
2. W przypadku gdy sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy względem konsumenta są określone zapisami niniejszego rozdziału, a także przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
3. Wada fizyczna produktu polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową. W szczególności produkt jest niezgodny z umową gdy:
a) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił konsumenta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym konsument poinformował sprzedawce przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) został konsumentowi wydany w stanie niezupełnym.
4. W przypadku umowy z konsumentem na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jej przedstawiciela, osoby, która wprowadza produkt do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na sprzedanym produkcie swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
5. Sprzedany produkt ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.
6. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem konsumenta, jeżeli sprzedany produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).
7. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem konsumenta, za to, że sprzedany produkt nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o którym mowa w § 7. ust.4 regulaminu, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać, albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
8. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym produkcie w tej samej chwili.
9. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, konsument może (z uwzględnieniem zapisów § 7 ust. 10 regulaminu) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę, albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady.
10. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie produktu do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
11. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
12. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, konsument może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta. Niemniej jednak sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego produktu w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
13. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć produkt wadliwy do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana konsumentowi. Koszty wymiany lub naprawy ponosi sprzedawca (z zastrzeżeniem art. 561 § 2 i 3 k.c.).
14. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od konsumenta wadliwy produkt w razie wymiany produktu na wolny od wad lub odstąpienia od umowy.
15. Jeżeli w umowie sprzedaży zastrzeżono, że dostarczenie sprzedanych produktów ma nastąpić częściami, a sprzedawca mimo żądania konsumenta nie dostarczył zamiast wadliwych produktów takiej samej ilości produktów, które mają być dostarczone później.
16. Jeżeli spośród produktów sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od produktów wolnych od wad, bez szkody dla obu stron, uprawnienie konsumenta do odstąpienia od umowy ogranicza się do produktów wadliwych.
17. Jeżeli z powodu wady fizycznej produktu sprzedanego, konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, dokonanych nakładów w takim zakresie w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Dotyczy to również dostarczenia produktu wolnego od wad zamiast produktu wadliwego albo usunięcia wady przez sprzedawcę.
18. Jeżeli sprzedawca dopuszcza się zwłoki z odebraniem produktu, konsument może odesłać rzecz na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy.
19. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy konsumentowi (rzeczy ruchome). Jeżeli przedmiotem umowy jest używana rzecz ruchoma odpowiedzialność sprzedawcy jest ograniczona do roku od dnia wydania produktu konsumentowi.
20. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę produktu sprzedanego na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku umowy z konsumentem bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w § 7 ust. 19.
21. W terminie określonym w § 7 ust. 20 konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady sprzedanego produktu. Jeżeli konsument żądał wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany produktu lub usunięcia wady.
22. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innym uprawnień, przysługujących konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Dotyczy to również postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
23. Upływ terminu od stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił.
24. Jeżeli określony przez sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy konsumentowi, sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tego produktu stwierdzone przed upływem tego terminu.
25. Konsument, przeciwko któremu osoba trzecia dochodzi roszczeń dotyczących sprzedanego produktu, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym sprzedawcę i wezwać go do wzięcia udziału w sprawie. Jeżeli tego zaniechał, a osoba trzecia uzyskała orzeczenie dla siebie korzystne, sprzedawca zostaje zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę prawną o tyle, o ile jego udział w postępowaniu był potrzebny do wykazania, że roszczenia osoby trzeciej były całkowicie lub częściowo bezzasadne.
26. Jeżeli z powodu wady prawnej produktu sprzedanego konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowywania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej, oraz zwrotu kosztów procesu. Dotyczy to również dostarczenia produktu wolnego od wad zamiast produktu wadliwego.
27. Jeżeli z powodu wady prawnej sprzedanego produktu konsument jest zmuszony wydać rzecz osobie trzeciej, umowne wyłącznie odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie zwalnia sprzedawcy od obowiązku zwrotu otrzymanej ceny, chyba, że konsument wiedział, iż prawa sprzedawcy były sporne, albo, że nabył produkt na własne niebezpieczeństwo.
28. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne sprzedanego produktu stosuje się zapisy § 7 ust. 20-22 regulaminu , z tym, że bieg terminu, o którym mowa w § 7 ust. 20 regulaminu rozpoczyna się od dnia, w którym konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej - od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
30. W ramach uprawnień opisanych w niniejszym rozdziale konsument może złożyć reklamację:
a) pisemnie na adres: ;
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@blyskotki.online ;
c) osobiście w siedzibie sprzedawcy.
31. W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrywania reklamacji zaleca się podanie przez konsumenta w jej treści: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację. Wskazane zalecenia nie wpływają na skuteczność złożonej reklamacji.
32. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

§ 8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. powstańców Warszawy 1, Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
3. Konsument posiada uprawnienie do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich ja np.:
a) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://wwww.spsk.wiih.org.pl );
b) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę);
c) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 9. Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 9 ust. 11 regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
a) pisemnie na adres:;
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@blyskotki.online ;
c) osobiście w siedzibie sprzedawcy.
3. Przykładowy wzór formularza o odstąpieniu od umowy zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest o obowiązkowe.
4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu której sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) - od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części;
b) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym).
7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8. Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru, chyba, że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przez jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: 35-001 Rzeszów, ul.Św.Mikołaja 7.
10. Zwrot produktu jest możliwy, tylko gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny, posiada metki i nie został w żaden sposób zanieczyszczony. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Zmniejszoną wartość produktu określa się poprzez porównanie wartości produktu nowego do wartości produktu noszącego ślady korzystania. Stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania produktu nie dotyczy produktu, który ze względów higienicznych używany może być wyłącznie przez jedną osobę.
11. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
a) jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
b) konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu podatku.
12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatnosci do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względów na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeszami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi sprzedawca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub produktów;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 10. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców.

1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie dotyczą wyłącznie klientów i usługobiorców nie będących konsumentami.
2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
3. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do sprzedawcy.
4.Z chwilą wydania przez sprzedawcę produktu przewoźnikowi przechodzą na klienta niebędącego konsumentem korzyści i ciężary związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
5. W razie przesłania produktu do klienta za pośrednictwem przewoźnika klient niebędący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
6.Odpowiedzialność usługodawcy/sprzedawcy w stosunku do usługobiorcy/klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży.
7. Usługodawca/sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do usługobiorcy/klienta niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do usługobiorcy/klienta niebędącego konsumentem.
8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy sprzedawcą/usługodawcą, a klientem/usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy/usługodawcy.

§ 11. Postanowienia końcowe.

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest : zmiany przepisów prawa - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu.
2. Do każdego zakupionego produktu dołączony jest paragon lub faktura VAT (zgodnie z wyborem klienta). Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych klienta.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017r. , poz. 459 z późn.zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017r. , poz.1219 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017r. , poz.683 z późn.zm.).

Logowanie

Nie pamiętasz hasła?